Best RAM for Gaming (chỉ đề cập tới 2 dòng RAM mới nhất hiện tại là DDR4 và DDR5)